www.parkerstorethai.com
HOME PROFILE PRODUCTS SERVICES CONTACT US FAQ SITE MAP MAP EVENTS
Main > The Retail Adventages Today is :
Parker Store' Products
Fittings
Valves and Filter
Manifold Valves
Regulators & FlowControl
PFA/PTFE Products
Analytical Systems
Hose/Tubing/Quick Couplings
Tools and Accessories
Sanitary and BioPharmaceutical
Filtration
Loctite
Pressure & Temperature Gauge
Technical
Technical Section
Installation and Operation Manual
 
Call Center
 
 
Tel. : 038-607747-8
Fax: 038-607-748
Mon. - Sat.
08.00 am. - 18.00 pm
Hotline
Tel: 081-6249275
 
 
InHorm
 

Welcome to InHorm
Product selection
designed to assist you in
finding an appropriate
Parker product
for your application needs.

Click Here

ACT2000 ProductsDownload Adobe Acrobat Reader from Here

   

The Retail Advantages
THE RETAIL ADVENTAGES
รายได้และโอกาสสร้างธุรกิจโดยยุทธวิธีขายปลีก

Parker Store บทพิสูจน์ธุรกิจค้าปลีกสำหรับมืออาชีพ
Parker Store รูปแบบของข้อเสนอการสร้างรายได้ จากธุรกิจขาย ปลีก
ที่แท้จริง โดยเจาะกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนเครื่องมือวัด

ผลการวิเคราะห์ระหว่างธุรกิจขายส่ง (Industrial Distributor) และธุรกิจขายปลีก (Retail) ได้ถูกแจกแจงให้เห็นข้อดีและขอด้อยของธุรกิจทั้งสองแตกต่างกัน ดังน
ี้

ข้อมูลการขาย ธุรกิจขายส่ง ธุรกิจขายปลีก
ชนิดของลูกค้า 80% เป็นลูกค้า ผู้รับเหมา (OEM) 20% เป็นลูกค้า ผู้รับเหมา (OEM)
  20% เป็นลูกค้าที่ใช้ในงานซ่อมแซมเล็กน้อย (MRO) 80% เป็นลูกค้าที่ใช้ในงานซ่อมแซมเล็กน้อย (MRO)
โอกาสที่ลูกค้าเปิดการซื้อขายทันท มีจำนวนน้อย มีจำนวนลูกค้ามาก
มูลค่าในการซื้อขาย มูลค่าสูงมากในแต่ละครั้ง มูลค่าต่ำเมื่อเทียบการซื้อขายแต่ละครั้ง
ผลกำไรสุทธิ ต่ำ สูงกว่า
ความมั่นคงของรายได้ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของโครงการ และปัจจัยอื่นๆ ค่อนข้างแน่นอน

โดยลักษณะประเภทลูกค้า OEM (Original Equipment Manufacturer) รวมถึงผู้รับเหมา (Contractor) และ MRO (Maintenance Repair and Overhaul) จะพบว่ามูลค่าการขายสำหรับธุรกิจขายส่ง (Industrial Distribution) ,มาจาก OEM ถึง 80% เมื่อเทียบกับลูกค้า MRO เพียง 20% อีกทั้งยังต้องอาศัยกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนค่อนข้างน้อยและเงื่อนไขการซื้อขายที่ราคาต่ำ เนื่องจากเป็นการประมูลแข่งขันซึ่งไม่สามารถสร้างผลกำไรได้มาก

ในอีกมุมมองตรงกันข้ามในรูปธุรกิจแบบขายปลีก (Retail Distribution) อาจเปลี่ยนมูลค่าการขาย 20% ของกลุ่มลูกค้า OEM ให้มีมูลค่าการขายเท่ากับ 80% ของกลุ่มลูกค้า MRC ซึ่งรูปแบบของธุรกิจขายปลีก เน้นที่จะให้บริการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีจำนวนมาก และมีความหลากหลาย และมีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็นลูกค้าที่พร้อมจะยอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ ทันความต้องการในภาวะฉุกเฉินเหมาะกับคำกล่าวที่ว่า “ตรงสเปก และสะดวกซื้อ” ประกอบกับความเชียวชาญทางด้านบริการ อันเป็นการสร้างร้ายได้ทางธุรกิจอย่างงดงาม โดยปราศจากภาวะเงื่อนไขที่ต้องขายสินค้าราคาต่ำและผลกำไรต่ำในการทำธุรกิจ

Parker’s Vision for the Retail Channel

วิสัยทัศน์ของ Parker สำหรับช่องทางการค้าปลีก

     Parker  เป็นผู้นำของโลกที่ผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายทางด้านชิ้น ส่วนอุปกรณ์ขับเคลื่อน และชิ้นส่วนอุปกรณ์ควบคุมโดย
ใช้เทคโนโลยีชั้น สูง รวมทั้งระบบที่ซับซ้อน สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิต Parker ได้ทำ การวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่
ขึ้นมา ให้มีประสิทธิภาพ การใช้งาน มากขึ้น ธุรกิจ Parker Store เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของ Parker โดย ที่มีศูนย์กระจาย
สินค้า (HUB) กระจายอยู่ใกล้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงร้านค้าย่อย (Sattlelite) โดยตรง
Parker Store เป็นศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าที่เป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์ Instrumentation Fitting Valves , Manifold,
Regulator,  Fillers และ Hydraulic,  Pneumatic และผลิตภัณฑ์ ทางด้าน แรงดันสูง ทุกประเภท เพื่อให้ความรู้และการบริการ
ไปยังลูกค้าได้ทันที บริษัท อนาไลติคอล แอนด์คอนโทรล เทคโนโลยี 2000 จำกัด เป็น บริษัทที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทาง
การ จากบริษัท Parker Hannifin Thailand ให้ดำเนิน การขาย, สต็อกสินค้า และบริการผลิตภัณฑ์ ภายใต้ ชื่อทางการค้า
ยี่ห้อ “Parker” ได้ดำเนินธุรกิจและบุกเบิก เข้าไปในตลาด อุตสาหกรรมในประเทศอันยาวนาน และในคศ.2007 ทาง ACT 2000 ขอแนะนำรูปแบบธุรกิจใหม่ของ Parker ที่เป็นธุรกิจแบบขายปลีก Retail Business ภายใต้รูปธุรกิจที่เรียกว่า Parker Store ซึ่งเป็นการทำธุรกิจท ี่ต้องการให้บริการ ตรง กับ ผู้ใช้งาน โดยมี Concept การขายที่คุ้นเคย ใกล้ชิดคล้ายคลึงกับ 7-eleven ทำให้ลูกค้า เข้าไปเลือกซื้อของ ได้ค่อน ข้างง่าย ซึ่งแตกต่างจาก เดิมที่ผู้ขายจะต้องเข้าไปพบลูกค้า โดย ตรงตาม
โรงงาน อุตสาหกรรม จุดประสงค์ของการทำธุรกิจในลักษณะขายปลีก เพื่อต้องการ ให้บริการการขายและ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านบริการ ซึ่งธุรกิจ Parker Store เป็นศูนย์ รวมสินค้าของ Parker ทั้งหมด ตลอด จนอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องในการใช้
งาน Parker Store ยังเป็นศูนย์รวม สินค้าหลักทั้งหมด 7 กลุ่ม ด้วยกัน คือ Instrument , Hydraulic, Fluid Connectors , Filtration , Automation, Climate & Industrial Control และ Seal Act 2000 ขอนำข้อเสนอในการ เป็นเจ้าของธุรกิจ
ด้วยตัวท่านเอง ด้วยเงินทุนต่ำ หรือร่วมทุนกับบริษัทฯ สำหรับท่าน ผู้สนใจ ท่าน คือ หนึ่งในผู้ที่จะประสบความสำเร็จ ในการ
ทำธุรกิจ แบบขายปลีก Retail Business ภายในธุรกิจ Parker Store ซึ่งท่านสามารถ เยี่ยมชม Parker Store ที่ได้ดำเนิน
การแล้ว ของทาง บริษัทฯ ได้โดยติดต่อ

Retail Business Center
หมายเลข 081-6568320 ,081-624-9275 และ 02-9444748
สำหรับโอกาสและข้อมูลทางธุรกิจ

     
Analytical and Control Technology 2000 Co., Ltd.
46/87 Moo 12 Nuanchan Rd., Kweang Klongkoom, Khet Bungkoom, Bangkok 10230, Thailand Tel: 02-944 4748 Fax: 02-944 5854
Parker Store at Rayong
267/21-22 Maungmai Road, Map-Ta-Phut Rayong 21150 Tel: 038-607747-8 Fax: 038-607-748 E-mail: actc@ksc.th.com